Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (208)

mesogeiaki laski randki H Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγεία
σε συνεργασία με την
connectively Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Γ.Ν. Καρδίτσας

Διοργανώνουν

http://festyvesarts.fr/WP Επιστημονική Εκδήλωση

Μέρες Μεσογειακής Αναιμίας
και Δρεπανοκυτταρικών Συνδρόμων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ εδώ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ανάρτησε  στις 5-2-2018 ημέρα Δευτέρα την ορθή επανάληψη των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Κωδικός Θέσης 101 & Κωδικός Θέσης 102) των υποψηφίων για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας.

Κατά των  πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία,  δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),η οποία αρχίζει από 6-2-2018

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (Κωδικός Θέσης 101)  εδώ

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (Κωδικός Θέσης 102)   εδώ

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων       εδώ

 

Σας  γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 26-1-2018 και ώρα 8:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Δημόσια Κλήρωση προκειμένου να καθοριστεί η σειρά κατάταξης στους πίνακες, για τους κωδικούς θέσης 101 και 102 ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας, της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017, λόγω ισοβαθμίας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ανάρτησε  στις 22 Ιανουαρίου 2018 τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ των υποψηφίων για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, του κλάδου ΔΕ προσωπικού ασφαλείας για τις ανάγκες φύλαξης. Κατά των  πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία,  δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησή τους.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων    εδώ

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων   εδω

Page 10 of 15