ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ 01-01-2023 ΕΩΣ 31-08-2023 (ΑΔΑ: 92Λ64690ΒΙ-Λ3Κ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ 01-01-2023 ΕΩΣ 31-08-2023 (ΑΔΑ: 92Λ64690ΒΙ-Λ3Κ) εδώ