Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2022 - Ισολογιμός

budgetH απόφαση  817/2023 έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας