ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ.ΙΕΚ

diek-ypourgeio-ygeiasΕγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022
Σε εφαρμογή της Γ6α/Γ.Π.33368/27-5-2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ(ΦΕΚ 2426 / τ.Β/ 7-6-2021) ενημερώνουμε:
Α. Την έναρξη εγγραφών στο Α εξάμηνο της ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» – Από το σύνολο των μαθητών που θα εγγραφούν, στην παρούσα ειδικότητα, οι 18 θέσεις δύναται να καλυφθούν και με τη διαδικασία «Mηχανογραφικό εισαγωγής στα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπ. Υγείας» από συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Β. Την έναρξη εγγραφών-κατατάξεων στο Γ' εξάμηνο στην ειδικότητα: «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει τα αντίστοιχα Α και Β εξάμηνα σε άλλο ΙΕΚ συναφείς ειδικότητες
Γ. Η φοίτηση στο ΔΙΕΚ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ
Δ. Κατόπιν πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ αποκτούν, επιπέδου 5 ,πτυχίο.
• Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων:
1.Απολυτήριο ΓΕΛ ή εξατάξιου Γυμνασίου.
2. .Απολυτήριο ΕΠΑΛ - ΤΕΛ
3. .Απολυτήριο ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ
• Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής προβλέπονται στο αρθρο12 παρ.5,6 της υπ' άριθμ. 5954/2014 απόφαση του Υ.Π.Θ. (ΦΕΚ1807 /Τ.Β.) και Ν.4763 (ΦΕΚ254/τ.Α/21-12-2020).
Τα μόρια ανακοινώνονται πριν την έκδοση αποτελεσμάτων. Έχουν δικαίωμα ένστασης ,ο κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος, και υποβάλλεται εντός 3 μέρες από την ανακοίνωση των μορίων και εξετάζονται από τριμελής επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ του Νοσοκομείου μας.
• Παρέχεται αναβολή στράτευσης
• Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
• Η Φοίτηση είναι καθημερινή πρωινή.
• Δυνατότητα σύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : Από 1 εως και 10 Σεπτεμβρίου 2021

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:
1) Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ )
2) Τίτλος σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο( πρωτότυπος και φωτοτυπία), ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ).
3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο κ φωτοτυπία)
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου, προ της εγγραφής). Προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
5) ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ απόδοσης ΑΜΚΑ
6) Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 4 , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε .
7) Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ ,αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία& πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. (επιπέδου Β1.Ν.4763 ,ΦΕΚ 254/τ.Α/21-12-2020 άρθρο 25 παρ.3)
8) Σε περίπτωση προϋπηρεσίας, σχετική με την ειδικότητα καταρτίσεις, βεβαίωση ΕΦΚΑ ή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που πραγματοποίησε ο υποψήφιος.
9) Για τις κατατάξεις από ΙΕΚ χρειάζεται :Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο κ φωτοτυπία), ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ απόδοσης ΑΜΚΑ, αντίγραφο πτυχίου, ατομικό δελτίο καταρτιζομένου, απόσπασμα οδηγού σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε.
(Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ – Είσοδος από τον προαύλιο χώρο Αριστερά ΙΣΟΓΕΙΟ )
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΔΙΕΚ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τηλέφωνο: 2441-351205.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

Last modified on Thursday, 02 September 2021 09:48