Νομοθετική ρύθμιση για την καθιέρωση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και χώρους παροχής εργασίας

Δημοσιεύτηκε η απόφαση σε ΦΕΚ, η οποία αφορά στον καθορισμό των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το πλήρες κείμενο του νόμου    http://delab.it/?direktor=annunci-napoli-incontri&df5=2f εδώ.